Politika jakosti

Vedení společnosti TRES COMERCIAL, S.A. považuje za svou povinnost zaručovat dodržování všech právních požadavků a jiných platných norem spojených s veškerými výrobky a službami poskytovanými touto organizací, pročež uplatňuje následující zásady:

• Zapojit personál prostřednictvím účasti a závazků při plnění těchto požadavků, což je klíčovým prvkem při dosažení cílů této organizace.

• Plněním potřeb a očekávání zákazníků a identifikací souvisejících rizik a možností, dosáhnout jejich plného uspokojení.

• Systematizace procesů a postupů, které napomohou při zprostředkování služeb vyvážené kvality.

• Na základě výtečné jakosti získat na konkurenceschopnosti.

• Posílit vzdělávání na všech úrovních s cílem nabytí profesionálního a kvalifikovaného personálu, schopného využít svých zkušeností.

• Napravit veškeré vzniklé nedostatky či stížnosti, s důrazem na prevenci, aby nedocházelo k jejich opakování.

• Považovat soustavné zlepšování za konstantní pracovní postup, který zlepší kvalitu vnímanou všemi zúčastněnými s ohledem na kontext této organizace.


Tato Politika jakosti rozvíjí a upřesňuje oblast měřitelných Jakostních Cílů.

Vedení společnosti se, prostřednictvím Programu pro Vzdělávání a Motivaci, zaručuje, že byl veškerý personál seznámen a srozuměn s touto Politikou jakosti. Rovněž se, prostřednictvím revizí Systému, zaručuje, že bude tato Politika pravidelně revizována pro zachování její soustavné adekvátnosti.