Política de qualitat

La Direcció General de TRES COMERCIAL, S.A. considera la seva obligació garantir el compliment de tots els requisits legals i altres normatives vigents aplicables a tots i cadascun dels productes i serveis que s’acompleixen a l’organització aplicant per a això els següents principis:

- Implicar el personal amb la seva participació i compromís en el compliment dels requisits, la qual cosa constitueix un element clau per aconseguir els objectius de l’organització.
- Assolir la satisfacció dels clients, a través del compliment de les seves necessitats i expectatives, identificant riscos i oportunitats associades.
- Sistematitzar processos i metodologia d’actuació que comportin la prestació d’un servei de qualitat homogeni.
- Fer de la qualitat una diferència competitiva.
- Potenciar la formació a tots els nivells amb l’objectiu de disposar de personal capacitat i professional, procurant l’aprofitament de l’experiència del recurs humà.
- Corregir aquelles no conformitats i reclamacions que es produeixin posant èmfasi en la prevenció per evitar la seva recurrència.
- Considerar la millora continua com una metodologia de treball permanent, que incrementi la qualitat percebuda per les parts interessades, tenint en consideració el context de l’organització.

Aquesta Política de Qualitat es desenvolupa i concreta en Objectius de Qualitat mesurables.

La Direcció General, mitjançant el Pla de Formació i Motivació, assegura que la seva Política de Qualitat és entesa i acceptada per tot el personal. Així mateix, a través de la revisió del Sistema per part de la direcció, es garanteix que la política és revisada per la seva contínua adequació.